Huisartsencoöperatie West-Brabant

Wat doet het netwerkoverleg Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen en Opvolging (VKO)?

Een onderdeel van het samenwerkingsverband WestWest is het netwerkoverleg VKO. HCWB neemt hier samen met een aantal samenwerkingspartners aan deel. In dit artikel wordt u geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het netwerkoverleg en de wijze waarop we ons inzetten voor een naadloze, regionale samenwerking ten behoeve van de bevolking in westelijk West-Brabant.

 Wat is de richtlijn VKO?

In de regio westelijk West-Brabant wordt gewerkt met de richtlijn Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen en Opvolging. De richtlijn beschrijft het aanbod van zorg en hulpverlening dat vroegtijdig in de thuissituatie ingezet kan worden bij kwetsbare ouderen. Deze vorm van integrale eerstelijnszorg biedt verbetering van de (ervaren) kwaliteit van de zorg. Inmiddels is de integrale aanpak in het vroeg signaleren van kwetsbare ouderen een gestandaardiseerde interventie binnen 90% van alle huisartsenpraktijken in westelijk West-Brabant.

Doorontwikkeling en netwerkoverleg VKO

Na de introductie van de richtlijn is deze geactualiseerd en de interventie VKO is verder doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling is uitgevoerd door een projectgroep die actief is vanuit het samenwerkingsverband WestWest. HCWB neemt hier ook aan deel en er is o.a. aandacht voor het scholen van screeners, het inwerken van nieuwe medewerkers op de richtlijn en het toetsen van de effectiviteit van de richtlijn. Op dit moment vindt er twee keer per jaar een netwerkoverleg plaats, waarbij de deelnemende organisaties elkaar informeren over wat er speelt op het gebied van de VKO richtlijn en of er iets gewijzigd moet worden in de werkwijze. Het netwerkoverleg is de plek om het VKO proces te monitoren en de afspraken en middelen te borgen.

Deelnemers netwerkoverleg

Aan het netwerkoverleg nemen, naast HCWB, medewerkers deel van de organisaties Groenhuysen, Thuiszorg West-Brabant, GGZ WNB, tanteLouise, WijzijnTraverse Groep en Surplus. De diversiteit aan deelnemers maakt dat er gevarieerde input is voor het overleg, veel verbindingen gelegd kunnen worden en diverse informatie gedeeld kan worden gerelateerd aan de VKO richtlijn. Dit zorgt voor een ruime en gedetailleerde blik op het proces, dat bijdraagt aan het succes. Een mooi voorbeeld van nauwe samenwerking in de regio.

Blijven monitoren en evalueren

Er is vanuit HCWB nauw contact met de deelnemende huisartsenpraktijken over het thema ouderenzorg, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsgesprekken door de zorgprogramma coördinatoren. Er is o.a. aandacht voor de ervaringen met de toepassing van de VKO richtlijn in de praktijk. Op deze manier houden we korte lijntjes met de huisartsenpraktijen over de VKO richtlijn en kunnen we eventuele knel- of verbeterpunten bespreken met onze samenwerkingspartners van het netwerkoverleg. Kortom, er is continu aandacht voor de toepassing van de richtlijn in de praktijk en het eventueel bijstellen van het werkproces. Dit alles met als doel het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de regionale huisartsenzorg door het faciliteren van praktijken bij het realiseren van aantoonbaar goede zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.