Huisartsencoöperatie West-Brabant

Patiënten tevreden over digitale consulten

Vanaf heden kunt u ook consulteren bij de vakgroep Neurologie, hiermee komt het aantal aangesloten vakgroepen op 14.

In het laatste kwartaal van 2022 is een patiënt tevredenheidsmeting uitgevoerd met betrekking tot het digitaal consulteren. Het onderzoek is uitgevoerd onder 10 patiënten door het afnemen van
telefonische interviews. De meting is georganiseerd door een stagiaire Gezondheidswetenschappen vanuit haar stage op de afdeling Bravis Beter Thuis. Via deze weg willen we de huisartsen bedanken die patiënten hebben benaderd voor dit onderzoek.

Er is onderzocht hoe de kwaliteit (de effectiviteit en doelmatigheid van het antwoord van de medisch specialist) van de digitale consulten wordt ervaren bij patiënten in vergelijking tot de reguliere zorg (een bezoek aan het ziekenhuis). Graag informeren we u over de uitkomsten.

Uitkomsten
Uit de interviews blijkt dat respondenten het fijn vinden dat de zorg door middel van digitale consulten dichterbij huis wordt aangeboden. De meeste respondenten vinden het niet belangrijk om
voor een advies van de medisch specialist naar het ziekenhuis te gaan en vinden het makkelijker om in de huisartsenpraktijk geholpen te worden. De zorg wordt namelijk sneller geleverd en de
behandeling bij de huisarts wordt als vertrouwelijker ervaren. Ook gaven respondenten aan dat ze dezelfde kwaliteit van zorg ervaren bij digitale consulten als bij reguliere ziekenhuis bezoeken. Om deze redenen waren twee respondenten die dichter bij het ziekenhuis wonen dan de huisartsenpraktijk, ook positief over de verplaatsing van zorg naar de huisartsenpraktijk.

De communicatie tussen de respondenten en de huisartsen verliep voor de meeste respondenten goed. Bij deze respondenten werd de werking en het doel van digitale consulten uitgelegd om meer
betrokken te zijn in het proces. Bij twee respondenten verliep de communicatie minder goed en werden minder in het proces van digitale consulten meegenomen. Eén van deze respondenten gaf
aan dat hierdoor verwarring was ontstaan over een doorverwijzing.

Als laatst werd er door één respondent het thema transparantie aangehaald. De respondent vindt digitale consulten een minder transparante vorm van zorg in vergelijking met reguliere
ziekenhuisbezoeken. Er moet worden vertrouwd dat de huisarts wel echt een vraag stelt aan de medisch specialist. De respondent gaf aan dat er een vorm van terugkoppeling moet worden ingebed
met meer details over het advies van de medisch specialist, waarbij ook staat aangegeven welke medisch specialist de vraag heeft behandeld. Dit zal voor meer vertrouwen zorgen volgens de
respondent.

Conclusie
Op basis van deze resultaten is te concluderen dat patiënten doorgaans tevreden zijn met digitale consulten. De zorg is meestal dichterbij huis, wordt sneller geleverd, is vertrouwelijker en de
kwaliteit van digitale consulten wordt hetzelfde ervaren als reguliere ziekenhuisbezoeken. Volgens de patiënten is er wel nog ruimte voor verbetering zoals, het transparanter maken van de zorg en de communicatie tussen de huisarts en patiënten kan in sommige gevallen beter. Vanuit HCWB wordt er, in navolging op de resultaten, extra aandacht besteed aan de manier waarop patiënten over het digitaal consulteren worden geïnformeerd.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.